• Deutsch
 • English
endefritnlesptpltrru

Produkte

Wtyczka ednet.power Smart do zastosowań na zewnątrz

84292
EAN

Druckansicht
 • Beschreibung

  Gniazdko bezprzewodowe zewnętrzne IP44 Smart Plug WiFi "EDNET LIVING"

  Aplikacja do sterowania gniazdem do obszarów zewnętrznych

  • Włączanie i wyłączanie urządzeń przez smartfon
  • Proste podłączanie do modułu głównego
  • Bazuje na technologii RF433
  • Zabezpieczenie przeciwbryzgowe - idealne do zastosowań na zewnątrz

  Nasze wtyczki Smart ednet.power to ³atwe w obs³udze rozwi¹zanie do gniazdek wtykowych do u¿ytku wewnêtrznego (nr kat. 84291) i zewnêtrznego (nr kat. Nr. 84292) w atrakcyjnej cenie. Wtyczki Smart s¹ rozszerzeniem startowego pakietu bezpieczeñstwa HD ednet.smart home (nr kat. 84337) umo¿liwiaj¹cym dziêki bezp³atnej aplikacji szybkie i proste sterowanie gniazdkami wtykowymi przy u¿yciu smartfona. Pod³¹czone urz¹dzenia, takie jak telewizory, lampy, ogrzewanie, ekspresy do kawy itd., mo¿na tym samym ³atwo obs³ugiwaæ, niezale¿nie od tego, czy jesteœ w domu, czy te¿ w podró¿y. Bezprzewodowa transmisja danych funkcjonuje na bazie bezprzewodowego po³¹czenia LAN i technologii RF433 - jedynym warunkiem jest dostêpnoœæ Wi-Fi lub po³¹czenia 3G. W zasiêgu 15 m mo¿na po³¹czyæ ze stacj¹ bazow¹ smart home do 100 dalszych czujników lub organów wykonawczych. Za pomoc¹ aplikacji istnieje mo¿liwoœæ okreœlenia ustawieñ dla wszystkich czujników i organów wykonawczych systemu smart home oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, dziêki czemu zostanie na przyk³ad wygenerowany sygna³ alarmowy po aktywacji czujnika kontaktronowego drzwi. Mo¿liwe jest przy tym uwzglêdnienie sekwencji czasowych, które zagwarantuj¹ na przyk³ad, ¿e prze³¹czalne gniazdko wtykowe w³¹czy siê w przypadku aktywacji czujnika ruchu i wy³¹czy ponownie po up³ywie dziesiêciu sekund. Sposób funkcjonowania ca³ego systemu jest opracowany z myœl¹ o w pe³ni automatycznym sterowaniu Twojego inteligentnego domu bez potrzeby ingerencji rêcznej.

  Technische Details

  • Działa wyłącznie z ZESTAWEM STARTOWYM ednet.power
  • Dodatkowe rozszerzenie do zestawu startowego ednet.power do zastosowań na zewnątrz
  • Zintegrowana technologia RF433 do bezprzewodowej transmisji
  • Obudowa z zabezpieczeniem przeciwbryzgowym do zastosowań na zewnątrz
  • Kontrola urządzeń elektronicznych przez aplikację ednet.power wszędzie i o każdej porze
  • Adaptery gniazd wtykowych obsługują maksymalną moc załączalną rzędu 3680 W przy 230 V/16 A

  Lieferumfang

  • Wtyczka zewnętrzna Smart
  • QIG (krótka instrukcja instalacji)
 • Logistik

  Anzahl
  (Stück)
  Gewicht
  (kg)
  Tiefe
  (cm)
  Breite
  (cm)
  Höhe
  (cm)
  cm³
  Karton-VPE184,3038,0031,0031,5037107,00
  Innen-VPE10,2412,308,8018,502002,44
  Einzel-VPE10,2412,308,8018,502002,44
  Netto einzeln ohne VP1-0,1612,308,8018,502002,44
 
1/10
<
>